ISO 9001 ISO 14001

Ostame metsakinnistuid ja kasvavat metsa

Ettevõttest

OÜ Valga Puu on 1999. aastal asutatud metsamajandamisega tegelev ettevõte, mis kuulub metsanduskontserni Graanul Mets. Teeme metsas kõik vajaminevad tööd alates metsa istutamisest kuni lõppraieni, lõpetades teede ehituse ning metsakuivendusega. Tänaseks omab Valga Puu pikaajalisi ja vastastikku kasumlikke suhteid väga paljude klientide ja koostööpartneritega, olles ka ise metsaomanik. Meie ettevõte koos tütarfirmadega annab tööd rohkem kui 100 töötajale, kes omavad ametialast kõrgharidust või erialast kvalifikatsiooni. Kõik töötajad osalevad aastaringselt erinevatel koolitustel, et olla ametialaste teadmiste ja oskuste poolest metsamajanduse kõige teravamas tipus.Valga Puu on Eesti Erametsaliidu ja Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu liige. 

Valga Puu on kindel partner targale metsaomanikule!

*************************************************************************************

                                                                                                                                                         OÜ Valga Puu kvaliteedi ja keskkonna juhtpõhimõtted

KOHUSETUNDLIK METSAMAJANDAMINE

Me hoolime looduskeskkonnast ning teostame metsamajandamise töid loodusressursse säästes ja PEFC metsamajandamise standardit jälgides ning juhindume metsade majandamisel seadustest ja õigusaktidest.  

TÄHTAEGADEST KINNIPIDAMINE

Teenuse osutamisel peame kinni kokkulepetest ja tähtaegadest. Meil on oluline, et klient jääks meie tööde kvaliteedi ja omavahelise suhtlemisega rahule.

TÖÖTAME VASTUTUSTUNDLIKULT

Analüüsime keskkonnale tekkida võivaid võimalikke ohtusid. Väldime võimalikke reostusi ja kahjustusi ning kasutame ressursse säästlikult. Meil on kohustus järjepidevalt parendada keskkonna - ja kvaliteedisüsteemi.

Andres Olesk

21.12.2018

                                                                                              *************************************************************************************                                                                                                                                                               Keskkonna- ja tööjõupoliitika

Valga Puu OÜ kinnitab, et ei ole kaudselt või otseselt seotud järgnevate tegevustega:
a) Ebaseaduslik metsaraie või ebaseaduslik puidukaubandus;
b) Tava- või inimõiguste rikkumine metsatöödel;
c) Kõrge kaitseväärtusega alade hävitamine metsatöödel;
d) Märkimisväärne metsade muutmine istandikeks või mittemetsamaaks;
e) Geneetiliselt muundatud istikute või seemnete kasutamine metsauuendustöödel;
f) ILO Põhikonventsioonide rikkumine, määratletud ILO deklaratsioonis „Põhimõtted ja õigused tööl“, 1998.

Sealjuures Valga Puu OÜ austab ja tunnustab ILO deklaratsiooni nelja aluspõhimõtet:
1. Ühinemisvabaduse ja kollektiivläbirääkimise õigust:
2. Sunniviisilise või kohustusliku töö kõigi vormide kõrvaldamist;
3. Lapstööjõu kontrollimine ja kasutamine;
4. Töötajate õigust võrdsele kohtlemisele.

Tartu 21.11.2022
Valga Puu OÜ
Andres Olesk, juhatuse liige

                                                                                               *************************************************************************************

Metsa eluringi kirjeldav õpetlik lugu: